REGULAMIN BONU PODARUNKOWEGO BARBARAS

obowiązujący od dnia 5 grudnia 2018 rokuI. DEFINICJE

Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1. „Wydawca” – Firma Odzieżowa BARBARAS Marcin Skowron z siedzibą w Sztombergach 100, 28-200 Staszów, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej prze Burmistrza Miasta i Gminy Staszów pod numerem 2405, posiadającą nr NIP 8661170743 i nr REGON 830275421.

tel. +48 15 865 29 12, e-mail: sklep@barbaras.pl oraz kontakt@barbaras.pl


2. „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.barbaras.pl

3. „Bon Podarunkowy” - bon towarowy na okaziciela w formie papierowej o wartości nominalnej oraz terminie ważności wskazanych na bonie towarowym, wydany przez Wydawcę i dostępny w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do nabycia Towaru w Sklepie Internetowym oraz uregulowania ceny Towaru lub jej części w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej bonu wartościowego.

4. „Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Bon Podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Barbaras.pl

8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.barbaras.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

9.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą Odzieżową BARBARAS Marcin Skowron a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji Bonów Podarunkowych Barbaras.

2. Bony Podarunkowe sprzedawane są na w sklepie internetowym www.barbaras.pl i upoważniają do wymiany na dowolne produkty w sklepie internetowym www.barbaras.p o łącznej wartości nieprzekraczającej nominału bonu.

3. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie www.barbaras.pl oraz w siedzibie wydawcy.III. ZASADY KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

1. Bon Podarunkowy Barbaras występuje w nominałach: 50 zł, 100 zł, 200 zł,

2. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne, w całości i w części.

3. Bon nie podlega zwrotowi - nie zwracamy należności za niewykorzystany lub nie w pełni wykorzystany bon.

4. W przypadku, gdy cena brutto towaru przewyższa wartość nominalną Bonu realizujący Bon ma obowiązek dopłaty różnicy pomiędzy ceną brutto towaru a wartością nominalną Bonu gotówką lub kartą płatniczą.

5. Bon funkcjonuje jako unikatowy kod, który należy wpisać w odpowiednią rubrykę w koszyku, przy realizacji zamówienia. Kwota zamówienia zostanie pomniejszona o wartość bonu. 

6. Bonem można płacić jedynie za produkty, bonem nie można zapłacić za przesyłkę.  

7. Bonem można płacić za wszystkie produkty (przecenione i nieprzecenione), niezależnie od ich wartości.

8. Bon wysyłamy mailem w postaci elektronicznej lub papierowej według wskazania Klienta.

9. Bon jest ważny przez rok od daty jego zakupu.

10. Bony podarunkowe można ze sobą łączyć.

11. Bon podarunkowy zarówno w wersji elektronicznej jak j papierowej, opatrzony jest w unikatowy numer identyfikujący, posiada nominał oraz datę ważności.

12. Bon podarunkowy może być wykorzystany tylko jeden raz.

13. Duplikaty zagubionych bonów nie są wystawiane.

14. Bony Podarunkowe mają charakter gwarantowany, tj. podlegają wymianie na towary z oferty handlowej Sklepu internetowego www.barbaras.pl każdemu Okazicielowi, który spełni warunki Regulaminu „Bonu Podarunkowego Barbaras”.IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

3. Nabywcy Bonu Podarunkowego przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w kwestiach formalnych dotyczących Promocji nie później niż jeden miesiąc od dnia nabycia Bonu Podarunkowego. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej lub mailowej na adres siedziby firmy znajdującej się pod adresem: Firma Odzieżowa BARBARAS Marcin Skowron, Sztombergi 100, 28-200 Staszów, email: sklep@barbaras.pl.

5. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 30 dni od daty jej rozpatrzenia.