Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin newsletterów

Regulamin newsletterów

Regulamin newsletterów

Regulamin obowiązujący od dnia 25 września 2018 roku. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter. Usługa Newslettera udostępniania jest przez Bellana Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Sztombergach 100, 28-200 Staszów, posiadającą nr KRS 0000842941, REGON 386127862, NIP 8661743038, zwaną dalej „BELLANA”.

Dane kontaktowe:

 • Adres pocztowy: Bellana Sp. z o.o. Sp. K., Sztombergi 100, 28-200 Staszów
 • E-mail: sklep@barbaras.pl
 • Biuro Obsługi Klienta: +48 519 696 243, czynne od Poniedziałku do Piątku: 8:00 do 16:00.

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

1. PRZEDMIOT USŁUGI

 1. W ramach usługi Newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez BELLANA informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 2. Newsletter obejmuje informacje o ofercie produktów BELLANA, kolekcjach, aktualnych akcjach i promocjach oraz inne wiadomości dotyczące BELLANA oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie czy materiały prasowe.
 3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 5. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o Nadawcy Newslettera: Bellana Sp. z o.o. Sp. K., Sztombergi 100, 28-200 Staszów,
  • wypełnione pole „Temat”, które określa treść Newslettera,
  • informacje o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

2. WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej www.barbaras.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 3. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz na 7 dni.

3. CZAS TRWANIA USŁUGI

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik korzystający z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail sklep@barbaras.pl, pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu 1 Regulaminu lub poprzez wybranie opcji wypisz dostępnej w ramach konta Klienta.
 4. Bellana Sp. z o.o. Sp. K. może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Bellana Sp. z o.o. Sp. K., Sztombergi 100, 28-200 Staszów. Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres: Sztombergi 100,28-200 Staszów lub e-mail: sklep@barbaras.pl Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników będziemy przekazywać do firm obsługujących Bellana Sp. z o.o. Sp. K. w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Informujemy także, że nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.
 2. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym czasie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 3. Bellana Sp. z o.o. Sp. K. zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Bellana Sp. z o.o. Sp. K. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.barbaras.pl w zakładce Polityka Prywatności.

5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy kierować na adres mailowy: sklep@barbaras.pl lub adres: Bellana Sp. z o.o. Sp. K. Sztombergi 100,28-200 Staszów. Klient może złożyć reklamację również osobiście również w siedzibie firmy.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Bellana rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 5. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
pixel