Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Rękojmia i reklamacje

Rękojmia i reklamacje

Rękojmia i reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556-576 KC. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Bellana Sp. z o.o. Sp.K. oświadcza, że wszystkie Towary oferowane w barbaras.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, objęte 2 letnim okresem rękojmi (liczonym od daty odebrania towaru przez Klienta, lub osobę przez niego wskazaną), wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Bellana Sp. z o.o. Sp.K. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym KC oraz ustawie o Prawach Konsumenta.
 3. Bellana Sp. z o.o. Sp.K. jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy sklep@barbaras.pl, pocztowy: Bellana Sp. z o.o. Sp. K., Sztombergi 100 28-200 Staszów, lub osobiście w siedzibie firmy Bellana Sp. z o.o. Sp. K zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: sklep@barbaras.pl lub adres: Bellana Sp. z o.o. Sp. K Sztombergi 100,28-200 Staszów. Klient może złożyć reklamację również osobiście również w siedzibie firmy. Firma Bellana Sp. z o.o. Sp. K zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji. Wzór Formularza zgłoszenia reklamacji. 
 6. Wadliwy produkt- w uzgodnieniu ze Sklepem - jeżeli będzie to możliwe i celowe - Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz do siedziby firmy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą, na wolną od wad albo wadę usunie.
 8. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę dla Klienta w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Sklep rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie sklep poinformuje Klienta drogą pisemną lub elektroniczną o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 10. Po uwzględnieniu reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszty związane z reklamacją a poniesione przez Klienta. Sklep przekaże należną kwotę Klientowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 11. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą produktu – Sklep odeśle produkt Klientowi na własny koszt.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 13. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • W razie nieuwzględnienia reklamacji oprócz pozasądowych sposobów rozpatrywanych sporów wskazanych w punktach 8.14.1 do 8.14.4 Klientowi przysługuje prawo dochodzenia jego praw przed sądem powszechnym.

Jednocześnie informujemy, że adres poczty elektronicznej Bellana Sp. z o.o. Sp. K do kontaktów z klientami to: sklep@barbaras.pl.

2. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Bellana Sp. z o.o. Sp. K podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłosić pisemnie na adres siedziby firmy, mailowo na adresy sklep@barbaras.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce "Kontakt".
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 4. Bellana Sp. z o.o. Sp. K zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta w tym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.
pixel